JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ LAG-a “VINODOL”

Temeljem članka 36. i članka 41. Statuta Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ (u daljnjem tekstu LAG) te odluke Upravnog odbora LAG-a donesene na sjednici 7.11.2018.g.  raspisuje se:

 

JAVNI NATJEČAJ NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO VODITELJ LAG-a „VINODOL“

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavljanje administrativnih poslova LAG-a sukladno Zakonu, Statutu i općim aktima LAG-a te odlukama Skupštine i Upravnog odbora
 • nadgledanje osoblja i volontera i osiguravanje cjelokupnog upravljanja radi postizanja ciljeva LAG-a
 • vođenje popisa članstva LAG-a
 • predstavljanje LAG-a lokalnim zajednicama, međunarodnim agencijama i donatorima te općoj javnosti
 • razvijanje redovnih radnih planova
 • skrb o provođenju planova i programa rada LAG-a
 • izvještavanje Upravnog odbora i Skupštine o radu te obavljanje drugih poslova sukladno Statutu LAG-a

 Posebni uvjeti:

 • VSS ekonomske struke
 • najmanje 3 godine iskustva u radu na poslovima provođenja projekata iz fondova EU, posebno u provedbi programa ruralnog razvoja
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • komunikacijske vještine
 • sposobnost rada na računalu (Microsoft Word i Excel)
 • vozačka dozvola B kategorije

Mjesto obavljanja poslova ovog radnog mjesta je u Bribiru na adresi LAG-a.

Zapošljavanje se planira radi obavljanja poslova predmetnog radnog mjesta sukladno Statutu LAG-a.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • zamolbu
 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem (preslika diplome ili uvjerenje fakulteta)
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz stranog jezika)
 • dokaz o traženom radnom iskustvu od najmanje 3 godine na odgovarajućim poslovima (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u trajanju od najmanje 3 godine na poslovima provođenja projekata iz fondova EU s naglaskom na program ruralnog razvoja)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)

Rok za podnošenje prijave je 7 dana od datuma objave natječaja odnosno od 7. do 14. studenog 2018.g.

Prijave se dostavljaju poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: LAG „VINODOL“, Bribir 46a, 51253 Bribir s naznakom „Prijava na natječaj – na neodređeno vrijeme za radno mjesto Voditelja LAG-a „VINODOL“ ili elektronskim putem na e-mail adresu: lag.vinodol@gmail.com

Kandidatima natječaja smatraju se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Zakašnjele i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Natječaj se objavljuje na web stranici LAG-a „VINODOL“.