Informacije

Članom LAG-a može postati poslovno sposobna fizička i pravna osoba u skladu s načelima Leader metodologije i Statutu LAG-a „VINODOL“.
Pravne osobe kao članice LAG-a sudjeluju u radu i aktivnostima LAG-a posredno, putem ovlaštenih predstavnika. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Fizičke osobe dostavljaju vlastoručno potpisnu izjavu o pristupanju u LAG, s preslikom važećeg identifikacijskog dokumenta.
Članom LAG-a mogu postati i stranci.

DOKUMENTI:

Izjava o pristupanju