KAKO VAM LAG MOŽE POMOĆI ?

Kako Vam LAG može pomoći

1. IDEJA – Preduvjet dobivanja potpore (bespovratnih sredstava) je imati ideju što želimo napraviti: koji proizvod ili uslugu želimo ponuditi, kome, gdje i kada te što je potrebno da bi proizvod ili uslugu mogli realizirati.

2. PRIJAVA PROJEKTA LAG-u – Ako imate ideju, LAG Vam može značajno pomoći u svim ostalim koracima realizacije projekta. LAG kao savjetodavno i potporno tijelo ima specifična znanja i vještine te može pomoći potencijalnim korisnicima u definiranju i pripremi projekata za natječaje iz PRR RH 2014.-2020. Projekti koji su uvršteni u Lokanu razvojnu strategiju LAG-a imati će prednost pri javljanju na natječaj. Bilo bi dobro da kontaktirate svoj LAG kako bi Vam zaposlenici na primjeru Vaše konkretne potrebe jednostavno objasnili što mogu učiniti za Vas.

3. PRIJAVA U AGENCIJU – Potpore je moguće ostvariti samo prijavom na odgovarajuće natječaje u vrijeme kada su prijave dopuštene. Natječaje raspisuju LAG i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Prijava na natječaj za dodjelu potpore mora biti sačinjena točno prema uputama za prijavitelje.

4. ODABIR PROJEKATA – Potpore se dodjeljuju odabranim projektima koji zadovoljavaju uvjete natječaja i u objektivnom ocjenjivanju ostvare traženi broj bodova. Potpore se dodjeljuju temeljem ugovora kojim se reguliraju obveze i prava korisnika potpore.

5. PROVEDBA PROJEKTA – Korisnik potpore mora projekt realizirati u ugovorenom roku. Potpora se isplaćuje u ugovorenim rokovima prema zahtjevima za isplatu. Korisnik potpore dužan je podnositi izvještaje o rezultatima i učincima projekta u skladu s ugovorom.